Kişisel Verilerin Korunması

Anasayfa / Kişisel Verilerin Korunması

Unique Life Style Hotels / Zergun Turizm ve Otel Tic. Ltd. Şti
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Unique Life Style Hotels / Zergun Turizm ve Otel Tic. Ltd. Şti olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmekte ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ilkeleri azami hassasiyetle gözetilmektedir. Siz değerli müşterilerimize hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerektiği takdirde paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Unique Life Style Hotels / Zergun Turizm ve Otel Tic. Ltd. Şti tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanabilecek ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, ilkelerimiz doğrultusunda güvenli konaklama sağlayabilmeniz, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, sigortacılık mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici mevzuatı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, risk analizleri ve mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verilerinizi; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bağlı grup şirketlerimize ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerimizi yürüten şirketlere, faaliyetlerimizin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığımız destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlara, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığımız danışmanlara ve kuruluşlara Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir.

d) Hangi Kişisel Verilerin Toplandığı, Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Adınız, soyadınız, mesleğiniz, adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz,
 • Aile ve demografik bilgileriniz,
 • Kimlik, pasaport ve taşıt plakası bilgileriniz,
 • Seyahat ve güzergâh bilgileriniz,
 • Konaklama ve rezervasyon detaylarınız,
 • Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileriniz,
 • Çağrı merkezimiz vasıtasıyla toplanan ses kayıtlarınız,
 • Güvenlik amacıyla toplanan kamera/video/fotoğraf kayıtlarınız,
 • Kazalara ilişkin hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere toplanan sağlık verileriniz,
 • Ürün sipariş bilgileriniz,
 • Ödeme yapmaya ve iade almaya ilişkin bilgileriniz,
 • Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgileriniz,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz,
 • Bilgilendirme, reklam, tanıtım çalışmalarının e-mail adresinize toplu mail gönderim sistemleri ile gönderilmesine ilişkin e-mail adresi bilgileriniz,
 • İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgileriniz,
 • İnternet sitemiz ve mobil uygulamalarımız kullanıcıları için, bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, sitemizi ziyaret etmenizden, hizmetlerimizi kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler,
 • Tarafımızca sağlanan internet hizmetinin kullanılması sebebiyle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince toplanması zorunlu internet kullanımı gibi verileriniz,
 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz veri sorumlusu tarafından toplanmaktadır.
  Bu bilgiler; internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, müşteri görüşmeleri, SMS, diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dâhil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınmak suretiyle toplanmaktadır.
  Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi; kimliğinizi tespit edici belgeler ile “Unique Life Style Hotels / Zergun Turizm ve Otel Tic. Ltd. Şti Süleyman Demirel Bulvarı, Yavansu Mevkii No:120 Kuşadası/AYDIN” adresine gönderebilir ya da “privacy@uniquelifestyle.com.tr” ya da “uniquelifestylehotels@hs03.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Rezervasyon Yapın!
Bize Yazın!